Statut Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin


Rozdział I
Postanowienia ogólne.


§ 1

Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin posiada osobowość prawną i działa na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Katowice.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie działania.

Rozdział II
Cele i sposoby działania.


§ 4

Celami Stowarzyszenia są:
 • wszechstronna pomoc osobom autystycznym oraz ich rodzinom, opiekunom i specjalistom;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji, opieki i pracy osób autystycznych;
 • zorganizowanie banku danych na temat autyzmu;
 • popularyzowanie problemu.
§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • organizowanie i prowadzenie ośrodków, zakładów opieki zdrowotnej, poradni, grup terapeutycznych, grup przedszkolnych i szkolnych, warsztatów terapii zajęciowej, miejsc pracy chronionej oraz mieszkalnictwa dla osób autystycznych; 
 • organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców i specjalistów,na tematy związane z niepełnosprawnością, w tym również odpłatnych;
 • wydawanie poradników i informatorów dotyczących autyzmu;
 • prowadzenie rejestru osób autystycznych, gromadzenie informacji o autyzmie;
 • zbieranie funduszy na działalność statutową;
 • współpracę z władzami, instytucjami,
 • organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi i ośrodkami terapeutycznymi
§ 5 a

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną.
Działalność nieodpłatna prowadzona jest w następujących obszarach:
 • pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - 86 90E
 • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88 10Z oraz pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - 88 99Z
 • pozostała działalność wydawnicza – 58 19Z
 • działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - 94 99Z
  Działalność odpłatna prowadzona jest w następujących obszarach:
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85 59B
§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność, na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia


§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • zwyczajnych;
 • wspierających;
 • honorowych. 
§ 8

Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi.

§ 9

Członkami zwyczajnymi mogą zostać rodzice lub opiekunowie osób autystycznych, a także wszystkie inne osoby posiadające pełną zdolność podejmowania czynności prawnych, które w jakiejkolwiek formie chcą wspomagać Stowarzyszenie.

§ 10

Osoby niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.

§ 11

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd po złożeniu przez nich deklaracji.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • wybierać władze Stowarzyszenia i być do nich wybierani;
 • brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
 • uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • korzystać z wszelkich informacji na temat autyzmu dostępnych Stowarzyszeniu;
§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • postępować zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia;
 • płacić składki i wypełniać inne świadczenia obowiązujące na mocy uchwał władz Stowarzyszenia;
 • aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.
§ 14

Członkostwo zwyczajne ustaje poprzez:
 • dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia
 • likwidację Stowarzyszenia;
 • skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu
 • w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych Walnych Zebraniach lub z innych ważnych powodów, w szczególności - rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał oraz zasad etyki, a także działania na szkodę Stowarzyszenia.
Skreślony z listy członek zostaje powiadomiony o skreśleniu z listy członków pisemnie.
skreślony z listy członek może odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty skreślenia z listy.

§ 15

Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna i fizyczna zdolna do czynności prawnych, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera Stowarzyszenie.

§ 16

Członka wspierającego przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
Członek wspierający uprawniony jest do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
Członek wspierający musi wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń i ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu członków z głosem doradczym. Członkostwo wspierające ustaje przez dobrowolne zrzeczenie się lub pozbawienie go uchwałą Zarządu.

§ 17

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
Członek honorowy korzysta z wszelkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Na walnym Zebraniu przysługuje mu głos doradczy.
Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
Członkostwo honorowe ustaje poprzez rezygnację lub przez pozbawienie go uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków;
 • Zarząd Stowarzyszenia:
 • Komisja Rewizyjna
Kadencja władz trwa 2 lata i upływa z chwilą udzielenia absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie Członków.
Za wyjątkiem uchwał wymienionych w § 19 pkt. 1 i 2, oraz w § 20 pkt. 2 ust. c, dla których ważności wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków, a także uchwał wym. w § 20 pkt. 2 ust. e oraz § 26 pkt 1 i 2 wymagających bezwzględnej większości głosów uprawnionych do głosowania.
4. Uchwały pozostałych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Głosowania odbywają się w trybie jawnym.
5.Wszystkie inne decyzje Walnego Zebrania dla swojej ważności wymagają zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Głosowania odbywają się w trybie jawnym.

§ 19

Władze Stowarzyszenia wymienione w pkt. 1 ust. b i c, § 18 są wybierane na okres kadencji przez Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Dla ważności wyborów konieczna jest obecność co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
Władze Stowarzyszenia mogą być przez Walne Zebranie odwołane ( przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia) przed upływem kadencji jedynie pod warunkiem dokonania na tym samym posiedzeniu wyboru nowych władz.

§ 20

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków - w jego skład wchodzą członkowie zwyczajni posiadający pełny głos wyborczy, oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 • określanie głównych kierunków i form działalności Stowarzyszenia;
 • przyjmowanie i ocenianie sprawozdań Władz Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium Zarządowi;
 • wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej;
 • zatwierdzanie regulaminu prac Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • uchwalanie zmian w statucie oraz podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
 • nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego.

§ 21

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje:
 • z własnej inicjatywy;
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych;
 • na wniosek Organu Nadzorującego. 
 • Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania z własnej
 • inicjatywy lub w terminie 6 tygodni od złożenia wniosku, zwołania dokonuje Komisja Rewizyjna.
O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Zarząd na 30 dni przed jego rozpoczęciem zawiadamia pisemnie, telefonicznie lub e-mailowo wszystkich członków Stowarzyszenia. Jeżeli w pierwszym terminie nie ma quorum, zebranie może odbyć się w II terminie, wyznaczonym 30 minut po pierwszym. Uchwały wówczas podjęte są ważne bez względu na liczbę obecnych.
Przy zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania termin, o którym mowa w pkt. 4 może być skrócony do 10 dni.

§ 22

Zarząd składa się z 4 – 6 członków.
Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród siebie:
Przewodniczącego;
1 lub 2 Zastępców;
Sekretarza;
Skarbnika.
W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu do mniej niż 4 osób, Zarząd może powołać do swego składu 1 członka.
Posiedzenia członków Zarządu odbywają się przynajmniej 1 raz w kwartale. 
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
kierowanie pracą Stowarzyszenia;
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
ustalanie zasad gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia
i zarządzanie nimi;
podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
skreślanie z listy członków w przypadku opisanym w § 14 ust c;
ustalanie wysokości składek członkowskich; zwołanie Walnego Zebrania Członków.
Zarząd działa w oparciu o statut oraz uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków regulamin.
Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w obrocie cywilnoprawnym i gospodarczym upoważnieni są dwaj spośród członków Zarządu działający łącznie. Osoby te mogą ustanowić jednego lub kilku pełnomocników uprawnionych do działania w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.
Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23

Wybrana przez Walne Zebranie Członków Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia kontroluje działalność Zarządu a w szczególności jej
zgodność ze statutem.
Składa się z 3 członków, którzy nie mogą jednocześnie pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o statut oraz uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zebranie regulamin.
Zebrania Komisji Rewizyjnej powinny się odbywać co najmniej raz na kwartał.
W przypadku zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków w drodze wyborów uzupełnia jej skład.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności;
ocena i kontrola organizacyjnej i finansowej działalnościStowarzyszenia;
wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków w sytuacji określonej w § 21 pkt.2, ust b:
składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności oraz oceny działalności Stowarzyszenia i przedstawianie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi

§ 23 a

Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie Komisji:
nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot  uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.


§ 24

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 • składek członkowskich;
 • dotacji, darowizn, zapisów;
 • wpływów z działalności statutowej;
 • dochodów z majątku Stowarzyszenia;
 • ofiarności publicznej, (Pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych).
Stowarzyszenie może nieodpłatnie otrzymywać na własność lub do użytkowania nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.
Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność pożytku publicznego.
Oświadczenie dotyczące praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składane przez członków Zarządu oraz pełnomocników powinny być potwierdzane ich własnoręcznymi podpisami złożonymi na dokumencie obejmującym treść oświadczeń i opatrzonym pieczęcią Stowarzyszenia.
Roczne sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia opracowuje Zarząd przedstawiając je do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu.

§ 25

1. Zabrania się;
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w stosunku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zmarłych dalej "osobami bliskimi"
 • przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.d) zakupu towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe


§ 26

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej bezwzględną większością głosów uprawnionych do głosowania
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia wskutek likwidacji, podziału lub przyłączenia do innej organizacji może podjąć Walne Zebranie w taki sam sposób, jak uchwalę o zmianie statutu Stowarzyszenia.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i przeznaczenia majątku oraz wyznacza likwidatora.
O wszczęciu postępowania rozwiązującego Stowarzyszenia należy powiadomić Organ Nadzorujący, a po jego zakończeniu należy wystąpić z wnioskiem o skreślenie Stowarzyszenia z Rejestru Stowarzyszeń.

§ 27

W sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia nie objętych niniejszym statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków, decyzje podejmuje Zarząd kierując się przepisami prawa i przyjętymi powszechnie zwyczajami.